Avís legal

AVÍS LEGAL WEB DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

 En Compliment D’acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

us informem:

El titular de la web és l’Arquebisbat de Barcelona, amb  domicili a Barcelona, C/ del Bisbe, nº 5, CIF: R0800007G, inscrita al Registre General de Fitxers Privats de la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Correu electrònic de contacte secgral@arqbcn.cat

 2.- DRET D'INFORMACIÓ

 D’acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) us informem que les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran, tal com ens les cediu, a un fitxer de nom BDGAAB, inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. El responsable del fitxer es L’Arquebisbat de Barcelona

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació per correu electrònic o adreça postal.

Teniu dret a consultar, accedir, excloure, cancel·lar, rectificar i oposar-vos a que les vostres dades es tractin en els termes previstos en l'ordenament i, en especial a la LOPD i LSSI. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a la Secretaria General, C/ del Bisbe, nº 5, 08002, Barcelona, o bé,  contactar per telèfon al nº 932701012,  o enviar un correu electrònic a l’adreça secgral@arqbcn.cat.  amb el text "PROTECCIÓ DE DADES" a l'assumpte

3.- CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de l’arquebisbat que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

4.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en la normativa que la desenvolupa.

4.1.- NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L'usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

4.2.- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat

g. En general, el respecte a la legalitat vigent

4.3.- PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’arquebisbat  ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

a. Provocar danys als sistemes físics i lògics de l’arquebisbat,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

b. Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’arquebisbat es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de L’arquebisbat de Barcelona.

En qualsevol cas, l’Arquebisbat de Barcelona no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4.4.- ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a secgral@arqbcn.cat

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb secgral@arqbcn.cat

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’arquebisbat de Barcelona és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de l’Arquebisbat de Barcelona.

6 .- RESPONSABILITAT

L’Arquebisbat de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de l’Arquebisbat a través d'enllaços.

L’Arquebisbat de Barcelona es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

7.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’Arquebisbat de Barcelona pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre L’Arquebisbat de Barcelona i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.